ราคา 0 - 100

มนต์พิธี สำหรับพระภิกษุสามเณร - พุทธศาสนิกชนทั่วไป

รหัส :
1171
ขนาด :
14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ :
สีครีม
หมึกพิมพ์ :
ดำ
จำนวนหน้า :
368 หน้า
ความหนากระดาษ :
60 แกรม
การเข้าเล่น :
ไสกาว

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
50.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
55.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
53.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
52.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
52.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
50.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
45.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
43.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
43.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
42.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
42.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
40.00

มนต์พิธี สำหรับพระภิกษุสามเณร - พุทธศาสนิกชนทั่วไป

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • ทำวัตรเช้า
 • ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี
 • ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี
 • ปัตติทานะคาถา
 • ทำวัตรเย็น
 • นมัสการพระอะระหันต์ ๘ ทิศ
 • สามเณรสิกขา
 • อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
 • กรวดน้ำอิมินา
 • ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา
 • ทำวัตรพระ
 • เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
 • โคตะมะกะเจติยะธัมมะปะริยาโย
 • มะหาการุณิโก
 • สีลุทเทสะปาฐะ
 • ตายะนะคาถา
 • วันทามิ (มีหลายบท)
 • เทวธรรม
 • อุณ๎หิสสะวิชะยะคาถา
 • ปัพพะโตปะมะคาถา
 • อะริยะธะนะคาถา
 • ธัมมะนิยามะสุตตัง
 • ติลักขะณาทิคาถา
 • ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ
 • พุทธะอุทานะคาถา
 • ภัทเทกะรัตตะคาถา
 • ปฐมพุทธะวะจะนะ
 • อภิธัมมนิทาน
 • ท้ายมหาสะมะยะสูตร
 • ท๎วัตติงสาการะปาโฐ
 • สุริยะปะริตตะปาโฐ และจันทะปะริตตะปาโฐ (ย่อ)
 • คาถาหว่านทราย
 • คาถาโพธิบาท
 • คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ
 • เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา
 • ภาระสุตตะคาถา
 • ชุมนุมเทวดา
 • นะมะการะสิทธิคาถา
 • สัมพุทเธ
 • นะโมการะอัฏฐะกะ
 • มังคะละสุตตัง
 • ระตะนะสุตตัง
 • กะระณียะเมตตะสุตตัง
 • ขันธะปะริตตะคาถา
 • ฉัททันตะปะริตตัง
 • โมระปะริตตัง
 • วัฏฏะกะปะริตตัง
 • ธะชัคคะปะริตตัง ธะชัคคะสุตตัง
 • อาฏานาฏิยะปะริตตัง
 • อังคุลิมาละปะริตตัง
 • โพชฌังคะปะริตตัง
 • อะภะยะปะริตตัง
 • เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
 • ชะยะปะริตตัง
 • ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา
 • ระตะนัตตะยัปปะภาวะสิทธิคาถา
 • สุขาภิยาจะนะคาถา
 • มงคลจักรวาฬใหญ่
 • ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
 • อะนัตตะลักขะณะสุตตัง
 • อาทิตตะปะริยายะสุตตัง
 • มะหากัสสะปะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
 • มะหาโมคคัลลานะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
 • มะหาจุนทะโพชฌังคะสุตตะปาโฐ
 • คิริมานันทะสุตตะปาโฐ
 • มัคคะวิภังคะสุตตัง
 • สะติปัฏฐานะปาโฐ
 • พระวินัย
 • พระสูตร
 • พระสังคิณี
 • พระวิภังค์
 • พระธาตุกะถา
 • พระปุคคะละปัญญัตติ
 • พระกะถาวัตถุ
 • พระยะมะกะ
 • พระมะหาปัฏฐาน
 • บังสุกุลตาย
 • บังสุกุลเป็น
 • ธัมมะสังคิณีมาติกา
 • วิปัสสะนาภูมิปาฐะ
 • อิติปิโส
 • พาหุง
 • มะหาการุณิโก
 • ยะถา วาริวะหา
 • สัพพีติโย
 • มงคลจักรวาฬน้อย
 • เกณิยานุโมทะนาคาถา
 • กาละทานะสุตตะคาถา
 • ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค
 • อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
 • โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
 • อาฏานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)
 • เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
 • เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา
 • อาทิยะสุตตะคาถา
 • วิหาระทานะคาถา
 • อนุโมทนารัมภคาถาแปล
 • สามัญญานุโมทนาคาถาแปล
 • มงคลจักรวาฬน้อยแปล
 • กาละทานะสุตตะคาถาแปล
 • ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาคแปล
 • อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถาแปล
 
 • โภชะนะทานานุโมทะนาคาถาแปล
 • เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถาแปล
 • เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถาแปล
 • อาทิยะสุตตะคาถาแปล
 • วิหาระทานะคาถาแปล
 • ภะวะตุสัพพ์แปล
 • คาถาศราทธพรต
 • คาถาสวดมาฆบูชา
 • โอวาทปาฏิโมกขาทิปาโฐ
 • คาถาสวดวิสาขบูชา
 • คาถาขอฝน
 • คาถาสวดเมื่อ จุด ดับ เทียนชัย
 • คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันวิสาขบูชา
 • คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา
 • คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา
 • คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์
 • พระคาถาชินบัญชร
 • คำพินทุผ้า
 • คำอธิษฐาน
 • คำเสียสละผ้า
 • คำคืนผ้า
 • คำวิกัปป์
 • คำถอน
 • คำอธิษฐานเข้าพรรษา
 • คำปวารณาออกพรรษา
 • คำขอขมาโทษ
 • คำอนุโมทนากฐิน
 • คำลาสิกขา
 • คำแสดงตนเป็นอุบาสก
 • วิธีแสดงอาบัติ
 • กิจวัตร ๑๐ อย่าง
 • ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
 • คำให้ศีล
 • คำบอกศักราชเทศนา
 • พิธีบวช
 • วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบอุกาสะ
 • วิธีบรรพชาอุปสมบท แบบเอสาหัง
 • คำขอบรรพชานาคคู่
 • แบบสวดกรรมวาจาอุปสมบท
 • คำบอกอนุศาสน์
 • คำขอบวชชี
 • กฐิน
 • ปริวาสกรรม
 • คำสมาทานธุดงค์
 • กรรมวาจาเนื่องด้วยสีมา
 • พระสะหัสสะนัย
 • พิธีการทำบุญ
 • การประเคนของพระ
 • การแสดงความเคารพพระ
 • วิธีไหว้ ๕ ครั้ง
 • พิธีรักษาอุโบสถศีล
 • คำบูชาพระรัตนตรัย
 • คำอาราธนาศีล ๕
 • คำอาราธนาพระปริตร
 • คำอาราธนาธรรม
 • คำถวายข้าวพระพุทธ
 • คำลาข้าวพระพุทธ
 • คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
 • คำถวายสังฆทาน (อุทิศ)
 • คำถวายหนังสือสวดมนต์
 • คำอปโลกน์สังฆทาน
 • คำถวายสลากภัตต์
 • คำถวายข้าวสาร
 • คำถวายเทียนพรรษา
 • คำถวายผ้าวัสสิกสาฎก
 • คำถวายผ้าป่า
 • คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา
 • คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป
 • คำภาวนาเมื่อยกมือไหว้พระ
 • คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
 • คำอาราธนาพระเครื่อง
 • คำภาวนาเวลาก่อพระเจดีย์ทราย
 • คำภาวนาเวลาไปเยี่ยมศพ
 • คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
 • คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย
 • คำภาวนาเวลาทอดผ้าหน้าศพ
 • คำภาวนาเวลาจุดศพ
 • คำกรวดน้ำแบบสั้น
 • คำบูชาพระพุทธเจ้า
 • ปวารณาบัตร
 • คำจบขันข้าวใส่บาตร
 • คำจบเงินทำบุญ
 • คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
 • คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
 • คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย
 • คำอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต
 • คำถวายคัมภีร์พระธรรม
 • คำถวายเวจกุฎี
 • คำถวายยาบำบัดความป่วยไข้
 • คำถวายพระพุทธรูป
 • คำถวายเสนาสนะ กุฏิ วิหาร
 • พระอภิธัมมัตถสังคหะ
 • ยามอุบากอง
 • พระภิกขุปาฏิโมกข์
 • รายการงานปริวาสกรรมประจำปีทั่วประเทศ