ราคา 0 - 100

บทสวดพระปริตร

รหัส :
1009
ขนาด :
14.3x21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
สีดำ
จำนวนหน้า :
96 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
21.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.50
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.50

บทสวดพระปริตร

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • การสวดมนต์นั้นมีอานิสงส์ดังนี้
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์
 • ทำวัตรเช้า
 • ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
 • ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะปาฐะ
 • ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
 • ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา
 • ทำวัตรเย็น
 • อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
 • อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
 • อานุภาพของพระปริตร
 • บทสวดมนต์ ๗ ตำนาน และ ๑๒ ตำนาน
 • - ชุมนุมเทวดา
 • - นมัสการพระพุทธเจ้า
 • - ไตรสรณคมน์
 • - นะมะการะสิทธิคาถา
 • - สัมพุทเธ
 • - นะโมการะอัฏฐะกะ
 • บทสวด ๗ ตำนาน
 • .มังคะละสุตตัง
 • .ระตะนะสุตตัง
 • .กะระณียะเมตตะสุตตัง (เมตตปริตร)
 • .ขันธะปะริตตัง
 • .โมระปะริตตัง
 • 6.ธะชัคคะปะริตตัง (ย่อ)
 • .อาฏานาฏิยะปะริตตัง
 • บทสวด ๑๒ ตำนาน
 • .วัฏฏะกะปะริตตัง
 • .อังคุลิมาละปะริตตัง
 • ๑๐.โพชฌังคะปะริตตัง
 • ๑๑.อะภะยะปะริตตัง
 • ๑๒.ชะยะปะริตตัง
 
 • เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
 • มงคลจักรวาลใหญ่
 • ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 • พิธีฉัน
 • ถวายพรพระ
 • อนุโมทนาวิธี
 • มงคลจักรวาลน้อย
 • กาละทานะสุตตะคาถา
 • วิหาระทานะคาถา
 • เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
 • อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
 • โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
 • อาทิยะสุตตะคาถา
 • ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค
 • มงคลจักรวาลน้อย (ย่อ)
 • บทสวดมนต์ไหว้พระ
 • - บูชาพระรัตนตรัย
 • - กราบพระรัตนตรัย
 • - ขอขมาพระรัตนตรัย
 • - นมัสการพระพุทธเจ้า
 • - ไตรสรณคมน์
 • - สมาทานศีล ๕
 • - ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
 • - พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • - ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • - อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
 • - แผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • - อธิษฐานอโหสิกรรม
 • - แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • - แผ่ส่วนกุศล
 • - กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
 • - พระคาถาชินบัญชร