ราคา 0 - 100

ผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช

รหัส :
412
ขนาด :
14.3x21.0 ซม.
กระดาษ :
กรีนรีด
หมึกพิมพ์ :
ดำ
จำนวนหน้า :
104 หน้า
ความหนากระดาษ :
65 แกรม
การเข้าเล่น :
เย็บกลาง

ราคาหนังสือต่อหน่วย

ไม่พิมพ์รายชื่อ
1 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
พิมพ์รายชื่อ
100 เล่ม ขึ้นไป :
20.00
200 เล่ม ขึ้นไป :
19.00
300 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
400 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
500 เล่ม ขึ้นไป :
18.00
1,000 เล่ม ขึ้นไป :
17.00
2,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
3,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
4,000 เล่ม ขึ้นไป :
16.00
5,000 เล่ม ขึ้นไป :
15.00
10,000 เล่ม ขึ้นไป :
14.00

ผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช

เนื้อหาประกอบด้วย

 

 • ชีวิตในชาติปัจจุบันนี้ น้อยนัก สั้นนัก
 • ทุกชีวิต...ล้วนผ่านกรรมดี กรรมชั่ว มามากมาย
 • ผู้ใดทำเหตุ ย่อมได้รับผลตรงตามเหตุแน่นอน
 • ทำดีต้องได้ดีเสมอ ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น
 • ความซับซ้อนของกรรม
 • ผลแห่งกรรม...เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงการกระทำ
 • อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรม นำให้เกิดความแตกต่างของชีวิต
 • กรรม...ทำให้เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้
 • มนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้ เพราะกรรมที่กระทำ
 • กรรม...ทำให้มนุษย์เกิดเป็นสัตว์ได้
 • อานุภาพของการให้ความเคารพในพระธรรม
 • ก็นำสัตว์ให้เกิดมาเป็นเทวดาและมนุษย์ได้
 • ทุกชีวิตมีความตายเป็นเบื้องหน้า
 • ไม่มีสักคนเดียว ที่จะหนีความตายพ้น
 • ความรู้ว่าต้องตาย เป็นคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่
 • ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาสอนให้หัดตายก่อนถึงเวลาตายจริง
 • การหัดตาย มีคุณเป็นพิเศษแก่จิตใจอย่างยิ่ง
 • พุทธวิธีเพื่อการหัดตาย
 • ฝึกอบรมความคิดว่าเมื่อปราศจากชีวิตแล้ว
 • สภาพร่างกายของตนที่เคยเคลื่อนไหว จักทอดนิ่ง
 • ถูกทอดทิ้งอ้างว้างตามลำพัง หลังปราศจากชีวิต
 • ทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ ในขณะที่มีชีวิต
 • สิ้นสุดลงแล้วพร้อมกับลมหายใจ และชีวิตที่สิ้นสุด
 • มองให้เห็นสภาพร่างกายที่ตายแล้ว
 • ทรัพย์สมบัติสักนิด เมื่อตายไปก็นำไปไม่ได้
 • แม้ร่างกายของเรา ก็ต้องทิ้งไว้ในโลก
 • ความเชื่อในชีวิตหลังความตาย
 • ชีวิตในชาติข้างหน้า ยาวนาน ไม่อาจจะประมาณได้
 • แม้รักตนจริง ควรรักไปถึงชีวิตข้างหน้าด้วย
 • เมื่อชีวิตดับสลาย...ทุกสิ่งที่เคยครอง
 • ก็ต้องสูญสลายพลัดพราก
 • ทุกชีวิตต้องตาย...และจะตายในเวลาไม่นาน
 • ความโลภไม่มีขอบเขตนั้น เป็นทุกข์หนักนัก
 
 • ผู้มีปัญญา มีความฉลาด มีสัมมาทิฐิ
 • จักมุ่งเพียรละกิเลส ก่อนความตายมาถึง
 • ปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลาย ก่อนถูกความตายบังคับ
 • กิเลสทั้งหลาย ล้วนเป็นโทษแก่ผู้ตาย
 • ผู้ละโลกนี้ไปในขณะที่จิตเศร้าหมอง...
 • ทุคติสำหรับผู้นั้น เป็นอันหวังได้
 • จิตที่มีกิเลสมาก...ย่อมเศร้าหมองมาก
 • จิตที่เศร้าหมองด้วยกิเลส...เป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์
 • กิเลสกองหลง เป็นเหตุแห่งราคะ โลภะ และโทสะ
 • ผู้มีโมหะมาก คือมีความหลงมาก
 • มีความรู้สึกที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควร ในตน คน อำนาจ
 • บุคคลผู้มีโมหะมาก หลงตนมาก
 • จัดเป็นพวกมีกิเลสมาก มีจิตเศร้าหมองมาก
 • ผลของกรรมที่เที่ยงแท้ หลังความตาย
 • ผู้คุ้นเคยกับความดี ทำดีได้โดยง่าย
 • ผู้ที่มีเหตุผล ก็คือผู้มีปัญญา
 • ผู้วางเฉย...เป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้น
 • ผู้วางเฉย...เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ
 • ทำความดีด้วยใจว่างจากกิเลส
 • ทำดีด้วยความโลภและหลง จักไม่อาจให้ผลสูงสุด
 • ทำดีแล้วต้องได้ดี...แน่นอน เสมอไป
 • ทำกรรมดีแล้วจิตใจจักไม่ร้อนเร่า
 • ควรทำดีโดยทำใจให้เป็นกลาง ไม่มุ่งหวังสิ่งใด
 • ทำความดีอย่างบริสุทธิ์ สะอาดจริงเถิด
 • ทำให้ไม่มีตัวเรา ของเราได้...วิเศษสุด
 • ตัวเราที่ดี...ต้องมีใจที่อบรมด้วยธรรมอันงาม
 • อุเบกขาธรรม
 • โรคทางจิต ก็เหมือนโรคทางกาย
 • ยอดของพรหมวิหารธรรม
 • ฐานของพรหมวิหารธรรม
 • ฯลฯ